++[TSS แนวข้อสอบ โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ครูคืนถิ่น ปี 2561 ]++

24/12/2017 09:40:04 - เขตสวนหลวง - กรุงเทพมหานคร
  • ++[TSS แนวข้อสอบ โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ครูคืนถิ่น ปี 2561 ]++- รูปที่ 1
++[TSS แนวข้อสอบ โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ครูคืนถิ่น ปี 2561 ]++- รูปย่อที่ 1
รายละเอียด
รายละเอียดเนื้อหา
- ความหมายของ “ครู”
- จิตวิญญาณความเป็นครู
- หลักการสอนที่ดี
- ความสามารถในการใช้ภาษา
- เจาะเทคนิคกำรทำข้อสอบภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
- การคิด วิเคราะห์ และการแก้ปัญหา
- การเขียนความเรียง
- ศาสตร์พระราชา
- ปัญหาพฤติกรรมที่พบบ่อยในนักเรียนและแนวทางการแก้ไข
- มาตรฐานวิชาชีพครู
- พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
- ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย แบบแผนประพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2550
- การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (The 21st Century Learning)
- การดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านการศึกษา)
- ตัวอย่างข้อสอบจริง ปี พ.ศ. 2559 พร้อมตัวอย่างคำตอบ
- ตัวอย่างข้อสอบจริง ปี พ.ศ. 2560 พร้อมตัวอย่างคำตอบ
- สรุป ข่าวเด่นสถานการณ์ปัจจุบันข่าวไทย และทั่วโลกใน ปี 2560
- เทคนิคการเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์

สอบถามสั่งซื้อหนังสือ
แอด LIND ID : @sheetstore

TEL.086 632 1843


หนังสือเพิ่มเติม
http://www.tutorsheetstore.com